درباره ما

ﺻﻨﺎﯾﻊ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﯿﺎن ﻻﯾﺖ ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را از ﺳﺎل 1381 در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺨﺶ ﭼﺮاﻏﻬﺎي روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﺮوع و در ﺳﺎل 1385 ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ واردات ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﻼم روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺘﺨﺎر دارد ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﯿﺶ از 300 ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش در 28 اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸـﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﮐﺎﻣﻞ ازﭼﺮاﻏﻬﺎي ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ و روﺷﻨﺎﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

ﭼﺮا ﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﯾﻢ؟

ﺻﻨﺎﯾﻊ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﯿﺎن ﻻﯾﺖ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي روز دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ. ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺻﻨﺎﯾﻊ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﯿﺎن ﻻﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺳﺒﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺻﻨﺎﯾﻊ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﯿﺎن ﻻﯾﺖ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺠﺮب و ﮐﺎرآزﻣﻮده در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽ دارد.

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ

ﺻﻨﺎﯾﻊ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﯿﺎن ﻻﯾﺖ در راﺳﺘﺎي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي داﻧﺶ روز ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ را در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.